Att ändra en detaljplan

Den som tänkt göra något som kräver att en ny detaljplan behöver tas fram, ska begära ett planbesked. Samma gäller om en befintlig detaljplan behöver ändras eller upphävas. Planbeskedet är ett besked om kommunen är beredd att börja ett planarbete och i så fall när.

Ansökan om planbesked görs i vår självserviceportal. Till ansökan ska du bifoga en enkel planskiss, eventuellt andra utredningar, illustration, inventeringar med mera.

Begäran om planbesked lämnas in skriftligt och kommunen har fyra månader på sig att lämna besked.

Vad innebär ett planbesked?

Ett positivt planbesked innebär att kommunen anser att det område som ansökan avser är lämpligt att detaljplanelägga. I planbeskedet uppges om kommunen har möjlighet att upprätta planen eller om en plankonsult bör användas. I planbeskedet anges även inom vilken tidsram som kommunen har möjlighet att vara behjälplig i planarbetet samt beräknad tid för antagande. Planbeskedet är ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av Samhällsbyggnadsnämnd/Kommunfullmäktige och/eller vinner laga kraft. Vad detaljplanen bör innehålla/medge kan komma att förändras under planarbetet utifrån de fakta och förutsättningar som tydliggörs under denna tid. Ett positivt planbesked är giltigt i fem år sedan beslut tagits i samhällsbyggnadsnämnden.

Ett negativt planbesked innebär att kommunen inte anser att det område som ansökan avser är lämpligt att detaljplanelägga. I dessa fall ska kommunen motivera sitt ställningstagande i beslutet (PBL 5 kap. 5§).

Ett planbeskedsbeslut kan inte överklagas (PBL 13 kap. 2§).

Vad kostar det att få planbesked?

Avgiften för planbeskedet (PBL 12 kap. 8§) debiteras och finns angivet i Plan- och byggtaxa fastställd av kommunfullmäktige. Det rör det sig om avgifter mellan ca 10 000 kronor till 25 000 kronor. Hur hög avgiften blir beror på vilken handläggningstid som krävs för ärendet, vilket påverkas bland annat av vilken omfattning projektet har.

Villkor för planläggning

Eventuella villkor vid godkännande för planläggning kan förekomma. Exempel på detta är lägre/högre exploateringsgrad, utökat ändamål, specifika riktlinjer utifrån natur- eller kulturmiljö och så vidare. En förutsättning för att planläggning ska startas är också att ett planavtal skrivs där parterna (exploatör, eventuell plankonsult och kommunen) är överens om planens ungefärliga innehåll och kostnad.

Vilka kriterier används i bedömningen för planbesked?

För varje förfrågan om planläggning gör kommunen en övergripande lämplighetsprövning, baserad på gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer.

Här följer några exempel på vad kommunen tar hänsyn till i bedömningen:

 • överensstämmelse med översiktsplanen
 • överensstämmelse mellan planens syfte och de riktlinjer som kommunen har att följa
 • markägoförhållanden
 • antal bostäder/tomter som planen omfattar
 • angelägenhet
 • tidigare planer
 • konkurrerande allmänna eller enskilda intressen
 • närhet till service
 • närhet till kollektivtrafik
 • befintlig bebyggelse
 • fornlämningar och kulturhistoria
 • mark och vegetation
 • sociala konsekvenser
 • störningar
 • trafikförhållanden
 • möjlighet till teknisk försörjning
 • fastighetsrättsliga frågor
 • allmänna överväganden och konsekvenser av förslaget
 • bedömning om projektet är realistiskt att genomföra och så vidare.

Kommunen vill även poängtera att de förhållanden som vid bedömningen är svåra att överblicka kan komma att påverka planens utformning när de under planprocessen tydliggörs.

Hur går handläggningen av ett planbesked till?

När en ansökan om planbesked kommer till kommunen diarieförs den och ett mottagningsbevis skickas till den sökande. En handläggare för ärendet utses och när ansökan är komplett lämnar kommunen planbesked inom fyra månader. I komplexa ärenden kan kommunen avtala med den sökande om längre handläggningstid än fyra månader.

Hur lång tid tar det att handlägga en detaljplan?

Handläggningen av en detaljplan tar normalt cirka ett till två år från det att handläggningen startar. För mindre planer kan processen kortas ned något. Exakta handläggningstider är svåra att uppge, då undersökningar och utredningar under arbetets gång kan komma att försvåra planarbetet och förändra planförslaget.

Vad kostar det att upprätta en detaljplan?

I de fall då kommunen åtar sig att upprätta en detaljplan debiteras avgiften (PBL 12 kap. 9-11§§) för detaljplanen enligt samhällsbyggnadsnämndens taxa. När en plankonsult används regleras kostnaderna för planarbetet mellan denne samt exploatören. Den del av planläggningen som alltid utförs av kommunen (myndighetsutövning) finansieras antingen enligt samhällsbyggnadsnämndens taxa eller, i bygglovsskedet, i den planavgift som ingår i bygglovskostnaderna. Övriga kostnader som är förenliga med planprocessen, så som geotekniska undersökningar, eventuella arkeologiska undersökningar och så vidare, bekostas i huvudsak av exploatören/ den som nyttjar planen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se