Trygghet

Lidköping är en säker och trygg kommun att leva i. Men världen runt oss förändras ständigt och därför behövs ett kontinuerligt arbete för att behålla och vidareutveckla tryggheten vi har i vårt område.

Samverkansöverenskommelse

Lidköpings kommun och lokalpolisområdet Västra Skaraborg ingår i en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna samt minska brottsligheteten och öka tryggheten inom Lidköpings kommun.

Lidköpings kommun och lokalpolisområdet Västra Skaraborg tecknar en överenskommelse som omfattar två delar. Den första delen av överenskommelsen omfattar framtagandet av en gemensam lägesbild och prioriterade fokusområden för samverkan.

Den andra delen av överenskommelsen handlar om att utifrån prioriterade fokusområden ta fram åtgärdsplan. Åtgärdsplanen anger de åtaganden som respektive part ska prioritera i arbetet för att minska brottslighet och öka tryggheten, inom överenskommelsens tidsperiod om fyra år.

Åtagande för respektive part

Lidköpings kommun och lokalpolisområdet, Västra Skaraborg åtar sig att:

 • Skapa en gemensam lägesbild som baseras på otrygghet, brott, ordningsstörning, och utveckling av samverkan i övrigt.
 • Följa gemensamt framtagna åtgärdsplaner.
 • Överenskomna åtgärdsplaner ska verkställas inom den avtalade tidsperioden och ansvaret åligger utförarna. Utförarna åläggs återrapportering i enlighet med gällande åtgärdsplaner.
 • Aktivt samarbeta för att skapa en säker och stödjande miljö där alla har rätt till ett liv fritt från våld i nära relationer.

Tidsperiod

Överenskommelsen avser perioden 2024-01-01 till 2027-12-31. Bilaga 1 (Medborgarlöftet) revideras utifrån en tvåårig översyn.

Medborgarlöfte

Inledning

Medborgarlöftet har tagits fram i dialog med medborgare som bor och verkar i kommunen kring vad som är viktigt för upplevelsen av att bo i en trygg och säker kommun. Medborgardialoger är en grund till medborgarlöften mellan Polisen och kommunen och behandlar åtgärder som ska hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i området.

Medborgarlöftet är en utveckling av den nuvarande samverkansöverenskommelsen mellan Polis och kommun. Den baserar på medborgarnas önskemål om var polisiära och kommunala resurser ska förläggas i framtiden. Medborgarlöftet beskriver vad polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att åstadkomma tillsammans. Detta medborgarlöfte är en bilaga till Samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Västra Skaraborg och Lidköpings kommun (Samverkansöverenskommelse 2024-2027).

Problemområden

Under 2023 har ett antal medborgardialoger genomförts i Lidköpings kommun. Under dialogerna har deltagarna bland annat svarat på enkätfrågor gällande deras upplevelse av trygghet i kommunen. Genom dessa dialoger har problemområden identifierats nedan med hjälp av medborgarna samt anställda inom Polis och kommun.

Förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar

I dialogen med invånarna i Lidköpings kommun är det många som tycker att kommunen och Polisen ska prioritera arbetet med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar. Många betonar i dialogen att det är viktigt att Polisen är synlig på skolor och fritidsgårdar och där ungdomar finns för att bygga relationer.

Trygghet i Lidköpings tätorter

I medborgardialogerna framkommer det att Polis och kommun bör arbeta tillsammans för att skapa en känsla av ökad trygghet i Lidköpings tätorter under kvällar och nätter. Under dessa tider upplever människor en ökad otrygghet, som delvis beror på berusade och narkotikapåverkade människor, samt störande musik på vissa platser i kommunen. Många uppgav under dialogen att en utökad och bättre belysning för att för att öka tryggheten och säkerheten skulle kunna vara en åtgärd. Många av de tillfrågade uppgav att en närvaro och synlighet av vuxna, fältsekreterare och polis är viktigt för att känna trygghet.

Följ hur det går! Invånarna i Lidköping kan följa arbetet genom:

Medborgarlöfte 2024-2025

Polisen lovar:

 • Att i vårt förebyggande arbete inom Lidköpings kommun verka för en narkotikafri skolmiljö i grundskolan, anpassad grundskola samt gymnasieskolan, bland annat genom att använda hund för narkotikasök.
 • Att informera samtliga elever i årskurs 7 i aktuella ämnen som berör ungdomarna.
 • Göra riktade insatser mot ungdomar och narkotikamissbruk samt att fortsätta med den polisiära närvaron och synligheten bland barn och unga.
 • I nära samarbete med kommunens socialtjänst hålla orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare till ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk.

Kommunen lovar:

 • Arbeta förebyggande med ANDTS (alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar) med fokus på kunskapshöjande insatser riktade mot viktiga vuxna samt professioner som möter barn och unga i deras arbete.
 • Att på olika sätt engagera föreningar, föräldrar och vuxna, exempelvis genom att delta i trygghetsvandringar på kvällar och helger.
 • Att fortsätta arbetet med att belysa stråk och mötesplatser för en ökad trygghet i kommunen.
 • Att fortsätta och ytterligare utveckla ungdomsverksamheten i områden där behoven är som störst.

Tillsammans lovar vi:

 • Polisen och kommunen fortsätter samarbetet för att utveckla gemensamma lägesbilder enligt konceptet EST (Effektiv Samordning för Trygghet) och vidta åtgärder utifrån dessa.
 • Polis och kommun ska tillsammans med hjälp av samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) ge ett effektivt stöd till barn och ungdomar med normbrytande beteende för att bryta negativa mönster i ett tidigt skede.
 • Fortsätta och utveckla arbetet runt motorburen problematik och motverka de störningar som påverkar boende centralt.

Effekter

Åtgärderna ska bidra till att förebygga brottslighet samt stärka arbetet med att ge ungdomarna i kommunen så bra förutsättningar som möjligt. Den upplevda tryggheten ska öka på de allmänna platser och vid de tidpunkter som framkommit i medborgardialogerna.

Trygghetsöverenskommelse

Följande åtgärder har vi, dagligvaruhandeln i Lidköping, Lidköpings kommun och polisen Lidköping kommit överens om att genomföra tillsammans med målet att öka tryggheten för våra invånare, kunder och butiksanställda i och utanför dagligvarubutikerna.

 • att inrätta en gemensam trygghetsgrupp för dagligvaruhandeln med representanter från dagligvaruhandeln, Polisen och Lidköpings kommun. Syftet med trygghetsgruppen är att skapa snabba kontaktvägar, utbyte av lägesbilder samt att vid behov använda parternas resurser och uppdrag för att stärka tryggheten
 • att stärka samarbetet mellan Lidköpings skolor samt fritidsverksamhet och dagligvaruhandeln i kommunen med fokus på tätare kontakter genom aktiviteter och relationsfrämjande möten som till exempel föreläsningar för elever om hur det är att driva en dagligvarubutik, bjuda in butikerna till föräldramöten eller att erbjuda praktik och sommarjobb till elever
 • att dagligavaruaktörerna i Lidköping anmäler alla brott i butik med syfte att förmedla uppdaterade lägesbilder av problem med brott i och utanför dagligvarubutikerna till övriga parter i denna överenskommelse
 • att fördjupa samarbetet mellan dagligvarubutikerna med fokus på enhetliga rutiner för att hantera otrygga situationer och brott med syfte att undvika att problem flyttas runt mellan dagligvarubutikerna
 • att verka för att genomföra förebyggande och trygghetsskapande projekt med parterna i denna överenskommelse och andra organisationer som till exempel ICA-Stiftelsen, idrottsföreningar och andra delar av civilsamhället.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se