Lokal demokratiutveckling

Lidköpings kommun har i kommunfullmäktiges styrkort för dialogbaserad styrning gjort klart att deltagardemokratin ska vara vägledande i synen på medborgarskapets delaktighet och inflytande i den politiska processen.

Funktionshinderrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan förtroendevalda och företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

De utser även vinnare av kommunens tillgänglighets- och bemötandepris.

I Järpås finns Järpåsrådet. Rådet har till uppgift att vara kontaktgrupp och språkrör mellan boende i Järpås och Lidköpings kommun. Syftet med Järpåsrådet är att stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i Järpås.

Rådets funktion och ansvar är att identifiera och driva frågor som gagnar Järpås utveckling. Förslagen som presenteras av Järpåsrådet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Järpåsrådet har förfogat över sammanlagt 1,1 miljoner för investeringar och åtgärder. Spontanidrottsplatsen har till viss del finansierats med dessa pengar.

Kommunledningskontoret i Lidköpings kommun samordnar arbetet mellan Järpåsrådet, kommunens olika förvaltningar och kommunstyrelsen.

2020

För äldre mötesanteckningar kontaktar du vårt Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan
kommunen och företrädare för de lokala pensionärsorganisationerna i
Lidköpings kommun. De lokala pensionärsorganisationerna ska vara knutna
till en riksorganisation för pensionärer.

Pensionärsrådet är ett referensorgan i frågor som berör äldre inom
välfärdsnämndens ansvarsområde. Pensionärsrådet ska inte ta upp enskildas
ärenden.


Syften med pensionärsrådet är att

  • vara ett forum för gemensamt informationsutbyte
  • verka för att äldres frågor beaktas i kommunens nämnder och
    förvaltningar
  • vara remiss- eller referensorgan i de frågor som berör äldre och som
    kommunen beslutar inhämta pensionärsrådets synpunkter om

Pensionärsrådet består av två ledamöter och två ersättare från
välfärdsnämnden, varav ordförande i välfärdsnämnden är tillika ordförande i
pensionärsrådet. Pensionärsorganisationerna utser en ledamot och en personlig ersättare från varje lokal pensionärsorganisation samt utser en till vice ordförande i pensionärsrådet.

Pensionärsorganisationerna som är representerade i pensionärsrådet är PRO Lidköping, PRO Vinninga, SPF Lidköping, SPF Norra Härene-Hovby, SPF Järpås, SKPF och RPG.

Kallelser och protokoll för pensionärsrådet Länk till annan webbplats.

Ledamöter och ersättare i pensionärsrådet Länk till annan webbplats.

För äldre protokoll kontaktar du vårt Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00 eller e-post: kommun@lidkoping.se

I Vinninga finns Vinningarådet. Rådet har till uppgift att vara kontaktgrupp och språkrör mellan boende i Vinninga och Lidköpings kommun och stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i Vinninga.

Rådets funktion och ansvar är att identifiera och driva frågor som gagnar Vinningas utveckling. Förslagen som presenteras av Vinningarådet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Det är kommunledningskontoret som samordnar arbetet mellan rådet, kommunens olika förvaltningar och kommunstyrelsen.

Mötesanteckningar

2020

För äldre mötesanteckningar kontaktar du vårt Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Vänerslinganrådet täcker in hela området från Örslösa till Tun. Rådet har till uppgift att vara kontaktgrupp och språkrör mellan boende i området och Lidköpings kommun. Rådet ska stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i hela området.

Mötesanteckningar

2020

För äldre mötesanteckningar kontaktar du vårt Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se