Det här behöver du inte göra någon ansökan om

För dessa åtgärder – inom detaljplanerat område – behöver du varken göra en anmälan eller söka bygglov om.

Du finner även information om vad som gäller utanför detaljplanerat område längst ner på denna sida, se rubrik i högerspalten för innehåll på sidan eller på mobil enhet pop-up-lista.

Mur

Du behöver varken bygglov eller anmälan för mur och stödmur lägre än 50 centimeter över mark. Höjden räknas från befintlig marknivå. Är muren högre så ska du söka bygglov.

Staket

Staket upp till 110 centimeter som har en genomsiktlighet på minst 50 %. Höjden räknas från befintlig marknivå. Det rekommenderas att du placerar staketet en bit från fastighetsgränsen så att du kan underhålla staketet på din egen tomt, eller i samråd med granne. Regler och riktlinjer om fri sikt för trafik ska alltid följas

Pergola och spaljé

En pergola eller spaljé är en genomsiktlig konstruktion och kräver normalt sett inte bygglov. Däremot måste genomsiktligheten vara minst 50 %. Andra omständigheter som kan avgöra om åtgärden ändå är bygglovspliktig är bland annat konstruktionens storlek, läge och omgivningspåverkan.

Häck eller annan växtlighet

När du planterar växter, buskar och häckar med mera ska du tänka på att skötsel ska kunna ske på din egen tomt även vid fullväxt storlek. Önskar du plantera häck i tomtgräns behöver det ske i samråd med granne. Regler och riktlinjer om fri sikt för trafik ska alltid följas.

Skärmtak

Skärmtak som är upp till 15 kvm över entréer, altaner och uteplatser för en-och tvåbostadshus och komplementbyggnader. Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns, med grannens godkännande kan man placering ske skärmtaket närmare tomtgräns. Tänk på att skärmtaket för sträcka sig max 3,6 meter ut från byggnaden

Fristående komplementbyggnader (friggebodar)

Följande kriterier gäller:

  • den får vara högst 15,0 m2
  • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter
  • den ska vara fristående
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns, med grannens godkännande kan man placera friggeboden närmare tomtgräns.

Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, kräva bygglov.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar oss för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Man kan få betala dyra avgifter om man bygger poolen utan bygglov, marklov eller anmälan om det krävs.

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar.

Detta får du bygga utan bygglov utanför detaljplanerat område

Att bygga till en huvudbyggnad, komplementbyggnad eller att uppföra en ny komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område kan i vissa fall göras utan att du behöver söka bygglov.

Den tillkommande byggnadsdelen eller byggnaden får inte dominera den befintliga byggnationen på fastigheten.

Kontakta byggenheten för att stämma av om din planerade åtgärd kräver bygglov eller inte. Förbered dig gärna med foton och skisser.

Murar och plank som byggs i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Bygger du närmare tomtgränsen än 4,5 m måste berörda grannar ge sitt medgivande.

Skyddade uteplatser och altaner

Du får bygga en mur eller ett plank för att skydda din uteplats, med vissa villkor. Muren eller planket får sträcka sig max 3,6 meter ut från byggnadens fasad. Muren eller planket får vara max 1,8 meter högt räknat från marken. Muren eller planket ska placeras minst 4,5 meter från gräns, med grannens godkännande kan placering ske närmare tomtgräns. Undantaget gäller enbart för ett en- eller tvåbostadshus.”

Du får bygga en altan med vissa villkor. Altanen får sträcka sig max 3,6 meter ut från byggnadens fasad. Altanens höjd får vara max 1,8 meter räknat från altanens golv till marken. Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, med grannens godkännande kan placering ske närmare tomtgräns.
Undantaget gäller enbart för ett en- eller tvåbostadshus samt tillhörande komplementbostadshus.
Undantaget gäller inte inom områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bygglov@lidkoping.se