Skyffeln 2 - Esplanaden/Lunnelidsvägen

Illustrationsbild över Skyffeln 2

Ett nytt bostadshus planeras att uppföras längs esplanaden.

Information om projektet

Det pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Skyffeln 2, esplanaden 59, för att göra en bedömning om det är lämpligt för bostäder.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett flerbostadshus längs med esplanaden med ca 20 lägenheter i upp till fyra våningar mot Esplanaden och tre våningar mot gården. En sådan exploatering kräver att parkering kan lösas under jord för att ha kvar utrymme till en utemiljö för de boende.

Utifrån detaljplanen är det även möjligt att istället bygga radhus med ca 5 lägenheter. Vid en sådan exploatering går det att ha markparkering mot lunnelidsvägen och ändå kunna erbjuda en god utemiljö för de boende.

Utemiljön ska innehålla vegetation för att skapa en god miljö för de boende men även för att bidra till ekosystemtjänster och klimatanpassning. Bebyggelsen på Skyffeln 2 ska ta hänsyn till både den nya bebyggelsen på kvarteret Skäran och den befintliga bebyggelsen i intilliggande kvarter.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att kunna bygga bostäder på Skyffeln 2.

Planeringsskede

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 25 mars 2024. Nu löper besvärstid fram till den 19 april. Efter det kan detaljplanen vinna laga kraft om ingen överklagan sker.

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Karta

Handlingar och underlag

Kontakt

Marie-Anne Eriksson

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se

Kontakt

Amanda Heed

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Amanda.Heed@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se