Parkeringsnorm

Parkeringsnormen är en miniminorm som anger krav på minsta antalet parkeringar per 1000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) *. Staden delas in i två zoner, se svartstreckad markering i stora bilden nedan för zon 1, som avser centrala Lidköping. Resterande delar kallas för zon 2 och är tätbebyggt område inom Lidköpings kommun utanför zon 1, exempelvis ytterkanter av Lidköping, tätorterna Järpås, Vinninga. För ändamål som inte har listade parkeringstal kan särskild utredning eller
bedömning av parkeringsbehovet göras. Parkeringsnormen gäller inte retroaktivt.

* Med bruttoarea avses totala ytan av en byggnad inräknat samtliga våningar.

Karta som beskriver parkeringsnormen

Bilparkeringsnorm

Behov av antalet bilparkeringar per 1000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) för olika ändamål av lokaler anges i tabell 1, se nedan. Avsteg från normen kan göras för att ytterligare sänka behovet. Vid exploatering av egna hem i ytterområden tillämpas ett krav på två bilplatser per bostad.

Behov av antalet bilparkeringar per 1000 kvadratmeter bruttoarea

Ändamål

Zon 1

Zon 2

BostäderFlerfamiljshus

8 (1)

9 (1)

Småhus (gemensam parkering)

6 (1)

7 (1)

Småhus med egen parkering (bpl/lgh)

2 (1)

2 (1)

Kontor

16 (4)

16 (4)

HandelCentrum

28 (21)

-

Externhandel

-

35 (30)

Industri

7 (1)

7 (1)

Hotell/Samlingslokaler

12 (10)

12 (10)

Servicehus/Äldreboende

7 (4)

7 (4)

Vårdcentral

15-20

15-20

Grundskola

9 (4)

9 (4)

Förskola

14 (4)

14(4)

Tabell 1: Förslag på bilparkeringsnorm, totalt behov, varav besök inom parentes. Om inget annat anges avser siffrorna antal
bilparkeringsplatser per 1000 kvm BTA.

 Cykelparkeringsnorm

Parkeringstal för cyklar finns i tabell 2, se nedan. Zonindelningen används inte för cykel. Där intervall listas innebär det att en bedömning ska göras av förväntat behov beroende på lokalisering och ändamål.

Parkeringstal för cyklar

Ändamål

Antal

Flerfamiljshus (cykelplatser/lägenhet)

2,5

Kontor (cykelplatser/1000 kvm BTA)

10-20

Industri (cykelplatser/1000 kvm BTA)

4-5

Handel (cykelplatser/1000 kvm BTA)

20-30

Tabell 2: Parkeringstal för cyklar. För antal i intervall gäller det högre talet i centrumnära lägen och det lägre i ytterområden.

Avsteg och flexibilitet

Parkeringstalen får frångås med förutsättning att det finns särskilda utredningar som visar på ett annat behov än vad som anges av parkeringstalen. Skäl till ett antagande om annat behov kan vara god tillgång till kollektivtrafik, bilpool, eller andra åtgärder som främjar andra färdsätt än bil. Vid förändring av ändamål ska ny bedömning göras. För cykelparkering kan avsteg göras efter bedömning av rimlighet på grund av särskilda skäl. Till exempel kan en lagerverksamhet ha en stor yta men få antal anställda och heller inget stort förväntat behov av besök av cyklar, då kan minimikravet skrivas ner.

Parkeringennormen är antagen av kommunfullmäktige 4 september 2018

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se