Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland

Hyllingsssund

Vid Hyllingssund planeras ett 20-tal nya tomter för småhus.

Kort om projektet

Vid Hyllingssund, norra Kålland, prövas nu om det är möjligt att bebygga ca 20 bostadstomter längs en enskild väg. Området är idag är glesbeväxt skog, huvudsakligen lövskog.

Senaste nytt


  • Planuppdrag för 20 bostadstomter i Hyllingssund
    Kommunstyrelsen tog beslut om att uppdra åt kommundirektören att inleda planarbete för del av Hyllingssund 1:5, 2023-11-29 § 311. Utifrån kommunens planprioritering bedöms arbetet med detaljplanen kun...
    Läs mer

Detaljplan för del av Lindholmen 1:5

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att planlägga för cirka 20 bostadstomter med väganslutning från befintlig enskild väg som leder in till bostadsområdet Hyllingsund.

Var är vi i planeringen just nu?

Kommunstyrelsen tog beslut om att uppdra åt kommundirektören att inleda planarbete för området 2023-11-29 § 311. Utifrån kommunens planprioritering bedöms arbetet med detaljplanen kunna startas under andra kvartalet 2024.

Projektet bedöms lämpligt att pröva i en detaljplan. Frågor som särskilt bör utredas under planprocessen är försörjning av vatten och avlopp samt dagvattenhanteringen inom området. Dispensansökan om att upphäva strandskydd krävs då delar av tänkt planområde ligger inom strandskyddat område. Dessutom ska bebyggelsens storlek och placering i landskapet studeras. Utredningar som bedöms krävs under planarbetet är bland annat naturvärdesinventering, dagvatten-, geoteknisk- samt arkeologisk utredning.

Så lämnar du synpunkter vid samråd och granskning

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Handlingar och underlag

Inga handlingar eller underlag ännu.

Karta

Kontakt

Marie-Anne Eriksson

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se

Kontakt

Ann Janzon

Titel: Exploateringsingenjör

Enhet: Samhälle

E-post: ann.janzon@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se