Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

Kommunen är som markägare involverad i utbyggnaden av östra hamnen för anpassning till framtida sjöfart.

Information om projektet

Projektet syftar till att koncentrera hamnverksamhet på östra sidan av Lidan samt att skapa ny verksamhetsmark i området.

Planområdet är beläget i Östra hamnen, avgränsas i norr av Kinneviken och i väster av Lidans mynning. I söder gränsar området till Jungmansgatan och i öster till Sjöhagsgatan. Planområdet ligger cirka 1 kilometer från centrala Lidköping.

En justering av hamnområdet behöver göras för att möta framtida krav på en effektivare godshantering och förbättrad logistik. Ett genomförande av detaljplaneförslaget är ett led i att koncentrera hamnverksamheten till Östra hamnområdet och följer översiktlig planering för området.

Storleken på fartyg som används för Vänersjöfarten har vuxit över tid sen gällande detaljplan för hamnområdet togs fram. Dessutom planerar Trafikverket i samarbete med Sjöfartsverket att bygga nya slussar i Göta älv, vilket innebär möjlighet för än större fartyg.

Planeringsskede

Nu pågår arbete med att uppdatera detaljplanen, parallellt med detta har kommunen lämnat in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för anläggande av nya kajer samt skapande av ny verksamhets- och parkmark i Östra hamnen.

Detaljplan och tillstånd väntas vinna laga kraft under kvartal ett år 2024 och därefter kan byggnation i området påbörjas.

Mark och miljödomstolen har kungjort vår ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Se handlingar nedan. Alla bilagor kan beställas via e-post via samhalle@lidkoping.se

Handlingar och underlag

Kontakt

Ronnie Hollsten

Titel: Projektledare

Enhet: Samhälle

E-post: Ronnie.Hollsten@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se