Projektbeskrivning

Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub, LIWE LIFE, är ett projekt där kommunen under EU-flagg samarbetar med Naturvårdsverket, SLU, LRF, Lunds universitet, Högskolan i Borås och Kompetenzzentrum Wasser Berlin. Syftet är att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem genom att demonstrera avancerad avloppsvattenreningsteknik och samtidigt förbättra det nya avloppsreningsverkets resurs- och energieffektivitet.

De tre huvuddragen i projektet är att:

  1. Minska utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra mikroföroreningar från Ängens avloppsreningsverk för att främja ekosystemtjänsterna i recipienterna Lidan och Vänern.
  2. Öka resursåtervinningen av näringsämnen, i synnerhet fosfor, genom kretsloppssamarbeten.
  3. Öka kunskapen om cirkulära ekonomier och flöden av resurser och ekonomi hos myndigheter, industri och medborgare i hela Europeiska Unionen.

Förväntade resultat och miljöeffekter av projektet:

30% mindre energikonsumtion jämfört med konventionellt verk

Det nya reningsverket kommer att installerar ozonbehandling som är energiintensivt och tillämpare en högre avskiljningsgrad av kväve. Den totala energiförbrukningen vid det nya reningsverket ska inte öka jämfört med det gamla reningsverket. För att göra en relevant jämförelse bör den beräknade effekten i procent uppskattas baserat på mängden borttagen kilo kväve per kilowatt-timmes elförbrukning. Den uppskattade förändrade effekten visar skillnaden i avlägsnar kväve per energiförbrukning i den gamla anläggningen med konventionell behandlingsteknik jämfört med den nya anläggningen med avancerad behandlingsteknik.

99,5 % reducering av mikroplaster

Konventionella reningsverk tar bort 85-90% av mikroplaster mindre än 5 mm. Efter avslutat projekt kommer det nya reningsverket att ta bort 99,5% av alla mikroplaster.

12 ton återvinning av fosfor årligen

Ett svenskt reningsverk tar emot 2g fosfor per dag och personekvivalenter enligt standardberäkningar publicerade av Svensk Vatten och Avlopps förbund. Ca 30% av fosforen är tillgänglig för återvinning. 12 ton/år kan återvinnas till högkvalitativt gödningsmedel, detta har inte producerats vid de gamla reningsverket. Ca 25 ton kan återvinnas i slamåtervinning för biogödning och skogsbruk. Lidköping analyserar slamförbränningen för att få ut en renare fosfor-rik produkt.

250 ton minskad årlig kemikalieanvändning

Kemisk fällning med användning av aluminiumklorid i befintligt reningsverk så väl som i nya reningsverket är nödvändigt för att säkerställa kravet på fosfor halt i utloppet. I den gamla anläggningen har mängden aluminium klorid varierat från år till år med i genomsnitt 450 ton/år. Med den ökade fosforåtervinningen och installationen av skivfilter så förväntas det nya reningsverket att minska molförhållandet (molekyl aluminium/molekyl fosfor) till under 1. Det innebär att det nya reningsverket kommer utnyttja 200 ton aluminiumklorid per år.

80-99% eliminering av läkemedelsrester

Mållinjen baseras på en studie av koncentrationen av 20 vanliga läkemedel i inlopp och avlopp i Lidköpings gamla reningsverk i juli 2017. Undersökningen visade att inkommande spill innehåller 13 769 nanogram läkemedel per liter och utgående avlopp innehåller i genomsnitt 9 418 nanogram per liter. Reduceringen av läkemedel i den befintliga processen varierar mellan 0 och 94% beroende p substans, den genomsnittliga reduceringen för separata läkemedel i den konventionella processen uppgår till 39%.
Inkommande vattenflöde förväntas öka efter LIWE LIFE projektet, med ett inkommande vattenflöde på 5,43 miljoner m³/år är den uppskattade läkemedelsmängden per år 74,46kg i inflöde och 51,14kg i avloppet med konventionell teknik. LIWE LIFE uppskattar att alla läkemedel kommer tas bort med mellan 80 – 99.5%.

Insatserna kompletterar det framtida Ängens avloppsreningsverk i Lidköping för att skapa ett innovationsnav för forskning, utbildning och medborgardialog. Projektet kommer att utmana den traditionella synen på avloppsvattenrening som en serie separata processer genom att introducera konceptet ett cirkulärt avloppsreningssystem som istället sätter cirkulära flöden av energi, resurser och vatten i centrum.

LIWE LIFE avses pågå mellan juli 2018 och juni 2023. Projektets huvudsakliga aktiviteter är investeringar i tre teknologier som skapar förutsättningar att öka regionens resurs- och energiåtervinning samt uppnå framtida utsläppslagkrav på avloppsvatten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se