Sannorna 6:1, del av - Hamnområdet

Östra hamnen, Lidköping

Hamnområdet ges möjlighet till utveckling i ny detaljplan.

Information om projektet

En detaljplan håller just nu på att tas fram för att möjliggöra förändringar av hamnverksamheten i Östra hamnen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en justering inom hamnområdet för att kunna möta framtida krav på en effektivare godshantering, större fartyg och förbättrad logistik för hamnverksamheten.

Genomförandet av planen bedöms innebära betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34§ PBL har upprättats och bifogas planhandlingarna.

Genomförandet av detaljplaneförslaget är ett led i att koncentrera hamnverksamheten till östra sidan av Lidan och överensstämmer med Lidköpings kommuns översiktsplan 2018.

Planeringsskede

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 25 mars 2024. Nu löper besvärstid fram till den 19 april. Efter det kan detaljplanen vinna laga kraft om ingen överklagan sker.

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Karta

Handlingar och underlag

Kontakt

Marie-Anne Eriksson

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se

Kontakt

Amanda Heed

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Amanda.Heed@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se