Säkerhet och beredskap

Lidköpings kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och beredskap. Vi strävar efter att bygga upp en bra beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna och de stora katastroferna.

Kriser, katastrofer eller annan svår påfrestning

Kommunen har planer för kriser, katastrofer eller annan svår påfrestning på samhället. De ligger till grund för kommunens arbete med att skydda och rädda liv, egendom och miljö.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

I vissa fall kan du bli varnad genom:

 • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
 • sms till din mobil om den är registrerad, eller används, i det drabbade området.
 • utomhusvarning med tyfoner. Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. Signalen provas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.
 • Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Gör så här när du hör signalen ska du:

 • håll dig inomhus
 • stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar
 • lyssna på radio P4 Skaraborg 100,3 MHz för att få mer information.
 • På SVT:s Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
 • För mer information vid ett VMA, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på vår webbplats och facebook.

Frågor och svar om utomhusvarningen och VMA finns på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Många vill veta vad man kan göra själv och hur man förbereder sig för en eventuell kris. På MBS:s webbplats och Youtube-kanal finns information om hemberedskap och hur man kan preppa solidariskt.

Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är en del av Sveriges beredskap (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB: Hemberedskap med Heidi Andersson - YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kommer rapporter om bunkring av bland annat mat och mediciner. MSB uppmanar till att stärka sin hemberedskap i lugn takt och i solidaritet med andra och för samhället i stort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läkemedelsverket och livsmedelsverket har också gått ut och sagt att det inte finns någon påverkan på läkemedelsförsörjningen eller livsmedelsförsörjningen i nuläget som skulle resultera i någon brist.

Livsmedelsverket följer säkerhetsläget (Livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skulle en allvarlig händelse inträffa kommer vi fortlöpande att informera våra kommuninvånare om vilka åtgärder kommunen vidtar. Informationen kommer bland annat att finnas här på vår webbplats. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio och andra media, till exempel tv och tidningar.

Vad är en extraordinär händelse?

I lagen definieras en extraordinär händelse som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Tillämpningen av lagen aktualiseras vid en större fara som hotar liv, hälsa, miljö och egendom. Karaktäristiskt för en extraordinär händelse är den stora omfattningen, ett snabbt förlopp som kan vara svårt att överblicka och som kräver snabba beslut av de kommunala organen, särskilt i krisens inledningsskede.

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för kommunens plan för hantering av samhällsstörningar extraordinära händelser och höjd beredskap. Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser.Kommunen planerar och analyserar följande risker och områden;

 • Naturolyckor och extrema väderhändelser
 • Andra olyckor
 • Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
 • Antagonistiska hot och social oro
 • Sjukdomar med mera

Epizooti och zoonoser

Vissa allvarliga smittsamma djursjukdomarna kallas för epizootier och omfattas också av en nationell lag, epizootilagen, Epizootilag (1999:657). Ett utbrott av en epizooti kan vara ett hot både mot människors och djurs hälsa och medföra stora ekonomiska förluster både för den som har djur och för samhället i stort. Exempel på epizootier hos nötkreatur: mul- och klövsjuka, mjältbrand, BSE (galna kosjukan).

Zoonoser är smittor orsakade av till exempel bakterier, virus eller parasiter som kan spridas mellan djur och människor. Zoonotisk smitta kan spridas mellan djur och människor men även via livsmedel. Många av de zoonoser som är allvarliga för människor orsakar inte alltid sjukdom hos djuren och tvärtom. Exempel på zoonoser hos idisslare är ehec, salmonella, ringorm, cryptosporidier och vissa antibiotikaresistenta bakterier.

Ett större utbrott av en epizooti eller zoonos kan innebära påverkan på liv och hälsa, ekonomi och samhällets funktionalitet och kräver samverkan mellan många olika aktörer.

Samhällets beredskap vid smittsam djursjukdom

krisinformation.se Länk till annan webbplats. kan du få information om vilka myndigheter som ansvarar vid utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar hos djur och hur du som djurägare ska göra om dina djur blir sjuka.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om fågelinfluensa, aktuellt smittläge i länet och vilka regler som gäller vid rådande skyddsnivå.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin men är inte farlig för människor. Sjukdomen är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som under de senaste åren har spridit sig i Europa. Smittan har nu även hittats i Sverige.

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller via människor, transportbilar, redskap med mera.

Förhindra smittspridning

Läs mer om afrikansk svinpest:

Afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest på Statens veterinärmedicinska anstalt (sva.se) Länk till annan webbplats.

Rapportera döda vildsvin, film från Svenska Jägareförbundet (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest på Länsstyrelsens webbplats (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Om du påträffar sjuka eller döda vilda fåglar

Vid påträffande av sjuka eller döda vilda fåglar ska du rapportera in det till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Här kan du läsa mer om hur du rapporterar till SVA Länk till annan webbplats.

Hantering av döda vilda fåglar

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan ni välja något av nedanstående alternativ för hantering. Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt färsk träck från dessa förekomma. Dessa kan sprida smitta och därför bör ej personer som håller fjäderfä eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar. Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.

 • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet
 • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
 • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Om du misstänker ett utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på Västra Götalands länsstyrelse Länk till annan webbplats. kontaktas.

Information om vilka djursjukdomar som är anmälningspliktiga Länk till annan webbplats.

Om du har egna tamfåglar

Du som djurägare kan göra mycket för att minska risken för att viruset kommer i kontakt med din besättning eller sprids till andra. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vilka symtom du ska vara uppmärksam på och hur du ska agera vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Här kan du hitta Jordbruksverkets information om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Vad är Krisstöd?

Lidköpings kommun har en ledningsgrupp i beredskap som snabbt kan sammankallas vid större händelser i samhället för att stödja drabbade. Ledningsgruppen kallas Krisstöd ledningsgrupp. Socialstyrelsen rekommenderar att det bör finnas en Krisstöd ledningsgrupp i varje kommun.

Krisstöd vid allvarlig händelse

Är ett psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer, som bygger på kunskap om psykiska reaktioner hos människor vid svåra händelser. Krisstöd består av en ledningsgrupp och utsedda resurspersoner från Lidköpings kommun och Svenska kyrkan samt i samverkan med Polis.

När aktiveras Krisstöd?

Vid en olycka eller katastrof där ordinarie verksamhet inom kommunen inte räcker till. Det kan vara när det är många involverade i händelsen som är drabbade direkt eller indirekt. Det kan vara invånare eller besökare som blir drabbade inom kommunen.

Kontakt: Krisstödschef, 0510 - 77 00 00 (Kontaktcenter).

Exempel på när Krisstöd aktiverats:

 • Tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 – Lidköping aktiverades

Exempel när andra städer aktiverat Krisstöd:

 • Diskoteksbranden i Göteborg 1998 - Göteborgs Stad
 • Bussolyckan i Sveg 2017 – Sveg och Marks kommun

Vem kan aktivera Krisstöd?

Kommundirektör, räddningschef i beredskap eller sektorchef Sektor social välfärd.

Vad gör Krisstöd ledningsgrupp?

Krisstöd ledningsgrupp organiserar akuta stödinsatser vid olyckor och katastrofer när ordinarie verksamheter inte räcker till. Uppgifterna kan vara att till de som är direkt eller indirekt drabbade:

 • Ombesörja grundläggande behov som exempelvis mat, värme, hygien och logi.
 • Informera om vad som hänt, vad som kommer att hända och vilken hjälp kommunen kan stödja med.
 • Förmedla kontakter.
 • Samverka med övriga organisationer som berörs av olyckan eller katastrofen.

Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande beroende på vad som hänt.

Vad gör resurspersonerna?

 • Skapar trygghet genom närvaro, vänlighet och omsorg till överlevande, oskadade, anhöriga, vittnen och chockade personer. Stödet kan vara praktiskt, emotionellt och socialt.
 • Ombesörjer på plats grundläggande behov som exempelvis mat, värme, hygien och logi.
 • Resurspersonerna utgörs av olika yrkeskompetenser från Svenska kyrkan, Sektor bildning och Sektor social välfärd.

I Lidköpings kommun finns anläggningar som omfattas av EU:s Sevesodirektiv. Detta direktiv syftar till att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa följderna av kemikalieolyckor vid anläggningar där farliga ämnen hanteras.

Läs mer om Sevesoverksamheter på Räddningstjänsten Skaraborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: saksam@lidkoping.se