Sannorna 1:3 m fl - Framnäs bostadsetapp 1

Information om projektet

Framnäs bostadsetapp 1 är ett projekt som ska möjliggöra sjönära bostäder i ett av Lidköpings mest intressanta och attraktiva områden. Framnäs utvecklas redan i rask takt, med en jättesatsning på miljön utmed strandlinjen och även ett nytt badhus. Bostäder står på tur i den utvecklingen och kommer bidra till ett ökat liv och trygghet i området i stort. Att bo i Framnäs kommer innebära att du har nära till stadens arbetsplatser, kollektivtrafik, handel och kulturliv men också nära till vattnet, naturen och det friluftslivet. Än så länge arbetar vi med en vision, så projektet kan komma ändras längs vägen.

I Framnäs är ambitionen att tillföra Lidköping ett större område med nyproducerade bostäder. Såväl hyresrätter som bostadsrätter och radhus planeras i området och gemensamt för dessa är det fantastiska läget, ett stenkast från Vänern och den nya strandpromenaden.

Det område som ingår i denna detaljplan är det vi kallar bostadsetapp 1. Ambitionen är att senare kunna arbeta vidare och bebygga fler ytor öster om den första etappen. Det är därför centralt att det som planeras och byggs i förstaskedet blir riktigt bra, då det kommer forma och sätta ribban för resten av områdets utveckling och helhet.

Visionen är att skapa ett område där bostäder kan integreras väl med publika verksamheter så som Framnäsbadet och Vänermuseet. Framnäs blir en destination där bostäderna bidrar med underlag, livlighet och trygghet på gatorna medan de publika anläggningarna bidrar med upplevelser, rekreation och höga stadskvaliteter.

I dagsläget är tanken att de nya bostadshusen kommer byggas i två till sex våningar. De planeras i en kvartersstruktur där gatorna blir allmänna och bildar siktlinjer ned mot Vänern. I gränszonen mellan bostadshusen och de publika verksamheterna planerar vi för en upprustning av parken runt Rotundan och ett nytt torg. Detta blir en plats som knyter samman områdets hela innehåll och därmed den självklara mötesplatsen. Det är också här som områdets historia synliggörs. Framnäs kommer få ett stort antal nya byggnader, men blir Rotundan, Vänermuseet och Folkets parks natur kvar vilka alla bidrar till helheten och förståelsen för stadens utveckling.

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att möjliggöra blandad, attraktiv, bostadsbebyggelse samt stärka och stödja områdets befintliga och planerade besöksnäring och publika verksamheter och rekreationsområden. Avsikten är att planen tar ett helhetsgrepp om området för att kunna koordinera olika verksamheters behov och möjliggöra en ny funktionsblandad stadsdel i Lidköping, i vilken såväl bostäder som fritidsaktiviteter och besöksnäring inryms och kan stärka varandra. Syftet är också att möjliggöra en omgestaltning av Läckögatan till en mer stadsmässig huvudgata och östlig entré till staden.

Samtidigt som bostäder tillförs i området stärker projektet allmänhetens kontakt med Vänern och dess tillgångar. Stadsdelen bidrar till Lidköping som kommun med sjönära bostäder i ett mycket centralt läge, vilket möjliggör ett mer hållbart boende. Hög täthet innebär ett gott nyttjande av marken. Mark som med sitt läge intill befintlig service, arbetsplatser, rekreationsområden och goda kommunikationer är idealisk för ett större stadsutvecklingsprojekt.

Planeringsskede

Detaljplanen är under framtagande. Samråd beräknas hållas kvartal 1, 2024.

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Karta

Handlingar och underlag

  • Inga planhandlingar eller underlag ännu.

Frågor och svar

- En detaljplan måste tas fram, vilket är det kommunen jobbar med i nuläget.

- Det är en fråga som är svår att svara på då den både beror på hur arbetet med detaljplanen löper på men också hur bostadsmarknaden i Lidköping utvecklas. Det vi vet är att det kommer ta flera år att bygga ut hela området, efter det att detaljplanen antagits.

- Lidköpings kommun ansvarar för att bygga ut alla allmänna delar av projektet, så som gator och torg. Privata eller kommunala bostadsexploatörer kommer ansvara för byggnationen av bostadshusen.

- Kontakta Område tillväxt på kommunen.

- Än så länge går det inte att reservera lägenheter i området. Håll utkik på den här hemsidan framöver och så småningom koll på de bostadsbolag som väljs ut för att bygga hus i Framnäs.

- Den stora markparkeringen kommer bebyggas och tas bort. Ett stort antal p-platser, bland annat för att försörja Framnäsbadet och Vänermuseet, kommer ersättas i ett nytt parkeringshus. Samma parkeringshus kommer också rymma en stor del av de nya bostädernas p-platser. Troligen byggs också underjordiska garage som komplement. En del p-platser utmed gator kommer anläggas för att underlätta tillgänglighet och kortare ärenden.

- Största delen av själva parkmarken planeras att bevaras som just en park. Rotundan blir också kvar. Däremot rivs Hangaren och serveringsbyggnaden i norr och stängslet runt anläggningen tas bort.

Kontakt

Erik Hallberg

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Erik.Hallberg@lidkoping.se

Kontakt

Johan Gustafsson

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Johan.Gustafsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se